't Boeck der zee-rechten, inhoudende dat hooghste ende oudtste Godtlantsche water-recht, dat de gemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy. De zee-rechten gemaeckt by keyser Carel, als mede die gemaeckt zijn ten tijde va

Book cover
Signatures: * A-L M N-T, ²A-B "Zee-rechten, dat is: dat hoogste ende oudste Gotlandtsche waterrecht, dat de ghemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy," with special t.p.: p. [1]-19 "Extract uyt het Register van de willekeuren der stadt Amsterdamme, geteeckent met de letter R. fol. 139," with special t.p.: p. [1-8] (last group) "Een tractaet van avarien, dat is, Gemeyne contributie vande koopmanschappen ende goederen indien schepe bevonden om te helpen dragen 't verlies van eenige kooplieden ofte schippers goeden ..., gemaeckt by Quintyn Weytsen," with special t.p.: p. [9-23] (last group)
add to favoritesadd

Users who have this book

Users who want this book

What readers are saying

What do you think? Write your own comment on this book!

write a comment

What do you think? Write your own comment on this book

Info about the book

Series:

Unknown

ISBN:

0801475163

Rating:

3/5 (1)

Your rating:

0/5

Languge:

English

Do you want to read a book that interests you? It’s EASY!

Create an account and send a request for reading to other users on the Webpage of the book!