Beschryvinge van Egipte; behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde van dat land; deszelfs aloude gedenktekenen, de zeden, gewoontens en godsdienst der inwooners, de regeering en koophandel, de dieren, boomen, g

Book cover
Translation of Description de l'Egypte
add to favoritesadd

Users who have this book

Users who want this book

What readers are saying

What do you think? Write your own comment on this book!

write a comment

What do you think? Write your own comment on this book

Info about the book

Series:

Unknown

ISBN:

1247343073

Rating:

3.5/5 (2)

Your rating:

0/5

Languge:

English

Do you want to read a book that interests you? It’s EASY!

Create an account and send a request for reading to other users on the Webpage of the book!